บริการของเรา


งานบริการสำหรับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 •  ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 •  Pre-Audit ก่อนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบ
 •  วางระบบบัญชี และวางระบบการควบคุมภายใน
 •  จัดทำคู่มือระบบงาน คู่มือการทำงาน
 • จัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 •  จัดการระบบบัญชีและหลักการบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ช่วยในการจัดทำงบการเงินและให้คำปรึกษาการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีฯได้ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ทันเวลาและลดประเด็นจากการตรวจสอบ
 •  จัดโครงสร้างบริษัท เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯหรือเพื่อรองรับตามความต้องการของผู้บริหาร หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นพร้อมทั้งแนะนำ/จัดหาที่ปรึกษาการเงิน(FA) ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(SEC license)
 • การบริการประสานงานกับ ที่ปรึกษาการเงิน(FA),ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(SEC license), นักกฎหมาย,ผู้ประเมินต่างๆ ฯลฯ
 •  จัดหาแหล่งเงินทุน แนะนำจัดหานักลงทุนเงินกู้ต่างๆทั้งจากบุคคลและสถาบันการเงิน

งานตรวจสอบภายใน(IA)

 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อบริษัทมีหลักการครบคุมภายในที่ดี
 • การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเน้นการเพิ่มมูลค่า

งานตรวจสอบบัญชีและบริการเกี่ยวเนื่อง

 • ตรวจสอบบัญชีประจำปีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส หรือรายหกเดือน
 • ตรวจสอบกรณีพิเศษตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
 • การตรวจสอบอื่นๆ ทางด้านภาษีและอากร และแก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร
 • แก้ปัญหาการปิดงบการเงิน

Due diligences

 • Accounting due diligences
 • Internal Control due diligences
 • Fraud due diligences
 • Etc.

งานบริการเกี่ยวเนื่องอื่น

 • CFO Outsourcing
 • Accountant outsourcing and Human resourcing
 • All Clears